اوه !! عجب بازی نفس گیری بود ! اینم آمارش : 
فقط دوستان لطف کنن هر نظری پیرامون بازی دارن ثبت کنند ، از تحلیل های فنی به شدت استقبال می کنم و در موردش بحث می کنیم با تشکر میمصادومنبع : کانال نود